Näyttöpäätetyöskentely

Tietokonetta käyttää työssään suuri osa suomalaisista. Näyttöpäätetyön ergonomia on parantunut uusien litteiden näyttöruutujen myötä. Hyvän kuvanlaadun lisäksi katseluetäisyyden säätäminen työntekijöiden mittojen ja näkökyvyn mukaan on helppoa.

Parantuneen ergonomian uhkana on suurten näyttöjen tehokäyttö. Hyväkään ergonomia ei auta, jos näytölle aukeaa kerralla useita sivuja – katseltavien kirjasinten koko pienenee ja luettavuus vaikeutuu.

Työergonomia

Näkemiseen työpisteessä vaikuttavat mm. kohteiden sijainti, etäisyydet, katseen suunta ja valaistus. Usein työpisteen ergonomiaa parantamalla saadaan aikaan työpiste, jossa työntekijä voi työskennellä vaivatta tavallisilla, yleiskäyttöön tarkoitetuilla silmälaseillaan.

Erityistyölasit

Lain mukaan työnantajan tulee järjestää näyttöpäätetyötä tekeville näön- ja silmientarkastus. Näyttöpäätedirektiivin mukaiset erityistyölasit tarvitaan, mikäli yleiskäytössä olevat silmälasit ja työpisteen ergonomian parannukset eivät ratkaise työnäköongelmia. Erilliset työtehtävien hoitamiseen mitoitetut erityistyölasit ovat yleensä tarpeen vain ikänäköisille työntekijöille, joiden näkemisen ongelmia ei voida muutoin ratkaista.

Erityistyölasien tarpeen arviointi

Työntekijän, jolla on näkemiseen liittyviä ongelmia työssään, tulee ensimmäiseksi ottaa yhteys työterveyshoitajaan, joka arvioi aluksi näköön liittyvät tekijät ja huolehtii työpisteen ergonomisista parannuksista. Tarvittaessa työntekijä saa lähetteen työnäköoptikon tai silmälääkärin tutkimukseen.

Työnäkötutkimuksessa selvitetään yleislasien tarve ja nykyisten lasien ajantasaisuus tai mahdollinen tarve työssä käytettäville erityistyölaseille. Työnäköoptikko tai silmälääkäri antaa tutkimuksesta kirjallisen lausunnon* työterveyshuollolle.

*Erityistyölasilausuntojen perusteena on Valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä 1405/93.